વિદ્યાર્થીઓ ,આપ આપની હોલ ટિકિટ(HALL TICKET) વીર નર્મદ યુનિ. ની વેબસાઈટ:- vnsgu.ac.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

B.A.O.U Course

course we teach
CERTIFICATE COURSES
FOOD & NUTRITION
COMPUTING
TOURISM MARKETING
MANAGEMENT TOURISM
CHILD CAR+E & DEVELOPMENT
DEGREE COURSES
PERSONAL COMPUTER SOFTWARE
EACHING OF ENGLISH
ENVIRONMENTAL STUDIES
COMUNICATION SKILLS IN ENGLISH LEVEL -1
COMPUTER CONCEPT
TRADISTIONAL BIRTH ATTENDENT
BETTER PARENTHOOD
YOGA VIGYAN
NATUROPATHI
HUMANS RIGHTS
ENVIRONMENT AWARENESS
DR.BABASAHEB AMBEDKAR LIFE & THOUGHTS
AGANVADI WORKERS
NGO MANAGEMENT
GUJARATI
HINDI
SANSKRIT
ENGLISH
ECONOMICS
HISTORY
PSYCHOLOGY