વિદ્યાર્થીઓ ,આપ આપની હોલ ટિકિટ(HALL TICKET) વીર નર્મદ યુનિ. ની વેબસાઈટ:- vnsgu.ac.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

Activity

our latest activity