વિદ્યાર્થીઓ ,આપ આપની હોલ ટિકિટ(HALL TICKET) વીર નર્મદ યુનિ. ની વેબસાઈટ:- vnsgu.ac.in પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

SHRI M.R.DESAI. ARTS AND E.E.L.K. COMMERCE COLLEGE, CHIKHLI

Academic Achievement

our latest achievement
Name Particular Year
Halpati Vaibhaviben R. University Rank / Gold Medal in History Subject. 2015-16
Patel Kajal Budhiyabhai University Rank / Gold Medal in Sanskrit Subject. 2016-17
Patel Dharmishthaben T. University Rank in English(Comp.) Subject. 2016-17
Patel Bhumika Narsinbhai BAOU First in Sociology. 2015-16